Gan nhiễm mỡ là gì?

Gan nhiễm mỡ là tình trạng tích tụ mỡ (chủ yếu triglyceride) trong các tế bào gan và làm tăng trọng lượng gan > 5%.                

                                                http://www.drsharma.ca/


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *